Individualita versus Celek

13.06.2018

Řekněme si to narovinu. Většina lidí má tendenci oscilovat mezi dvěma extrémy: nezdravým sebevědomím, postaveném na pocitu vlastní výjimečnosti a nadřazenosti, a pocitem bezvýznamnosti, méněcennosti, průměrnosti až podprůměrnosti. Oč víc někdo trpí pocitem bezvýznamnosti, o to víc se snaží najít něco, v čem vynikne, dokázat, že je skvělý a získat obdiv a uznání ostatních.

V důsledku to všechno vede jen k tomu, že jeden druhého potlačujeme, ponižujeme, zastiňujeme, že spolu soutěžíme. Neboť vyniknout lze jen na úkor někoho jiného.

Ve vyšších dimenzích (na úrovni duší) to tak není. Všechny souladné duše byly stvořené jako dokonalé bytosti. To ale neznamená, že by měly stejné energetické kvality a měly by existovat ve stejných energetických podmínkách.

Jejich dokonalost spočívá v tom, že prožívají samy sebe jako naprosto úplné, cítí pocit naplnění a nezažívají frustraci. Jsou naprosto spokojené s tím, kdo jsou a kde jsou, protože mají ideální podmínky se seberealizovat a prožívat sebe sama. Nepotřebují se nijak doplnit, nechtějí být někým jiným. Mají tak hluboké vědomí sebe sama, že si nepotřebují dokazovat svoji hodnotu. Tvoří a projevují se podle toho, jak to cítí, ne proto, aby získaly uznání.

Proto je pro ně naprosto samozřejmé spolupracovat, spolutvořit s ostatními. Ví, že tím, že je někdo jiný dobrý, nic neztrácejí. Nemají pocit, že v davu zaniknou, ale prožívají naopak ještě větší pocit sebenaplnění a násobí navzájem energii. Jako dva zamilovaní lidé na počátku vztahu.

Je to mimo jiné právě proto, že každá duše je jiná. V božím stvoření je VŠECHNO, to znamená nevyčerpatelné množství variant, barev, nuancí, řešení a cest. Boží Jednota rozhodně neznamená stejnost, šeď a nudu.

Pro někoho je asi naprosto neslučitelné připustit, že bychom každý mohli být individualitou, jedinečným originálem, který tvoří důležitý dílek boží skládačky, že bychom každý mohli dělat to, co chceme a co cítíme, a zároveň bychom mohli prožívat sami sebe jako součást Jednoty, vnímat a tvořit v souladu s Celkem.

V tom ale spočívá genialita božího tvoření. Je to záruka nevyčerpatelnosti energie.

Individualita bez vědomí Celku totiž vede k sobeckosti, bezohlednosti, nesmyslnému drancování a vyčerpávání energie, smrti a zániku.

Prožívání Jednoty bez vědomí vlastní individuality, odevzdávání se do vůle Celku a vzdávání se vlastní síly a hodnoty vede do stejnosti, šedivosti, nudy a otevírá cestu k tomu, abyste byli energeticky zneužíváni. Což opět v důsledku způsobuje vyčerpání energie, zánik a smrt.

Individualita bez vědomí Jednoty a Jednota bez vědomí individuality nemají smysl a vzniká pokřivení, nesoulad.

V tomto období všichni procházíme procesem, kdy nás naše duše vedou k tomu, abychom objevili a začali prožívat svoji jedinečnost a zároveň, abychom vnímali jedinečnost a důležitost ostatních v rámci božího organismu.

Mimochodem i proto v naší práci trváme na tom, aby ti, kteří k nám přicházejí, absolvovali nejprve úvodní přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech, kde je přiblížen boží řád jako celek a nastíněn smysl jednotlivých typů duší. Proto také vnímáme jako velmi užitečné slyšet kromě příběhu vlastní duše i příběhy jiných duší. Dává to možnost uchopit vlastní hodnotu, uvidět svoji jedinečnou cestu, a zároveň si udělat představu, jak může být naprosto odlišná cesta někoho jiného také dokonalá, krásná a důležitá.

Existují energie, jejichž projevy a význam jsou v této realitě vidět více, a energie, jejichž role a význam jsou doceňovány méně, nebo dokonce nejsou vidět vůbec. U jedinců s takovými dušemi je obzvlášť důležíté pojmenovat, zvědomit a zviditelnit jejich energetický přínos. Tím může jejich energie v této realitě zesílit, což přinese větší pocit štěstí a naplnění nejen těmto jednotlivcům, ale přispěje to k vývoji, harmonizaci a pozvednutí celého systému.

Nicméně je tu i řada duší, které vnášejí do této reality kvality, které jsou velmi očistné, osvobozující, a přesto bývají často vnímány jako nežádoucí a negativní, neboť většina lidí se bojí radikálních změn a nechce se vzdát svých iluzí. Osoby s takovými očistnými a tranformačními energiemi pak bývají očerňovány, označovány jako temné a ubližující, přestože přinášejí vývoj, očistu a nové možnosti.

Vnímáme, že smysl naší práce spočívá mimo jiné v tom, abychom ukázali důležitost a význam každé energie v rámci božího Celku, abychom rehabilitovali a očistili ty, kteří byli neprávem očerněni a zviditelnili ty, kteří až dosud přispívali ke společné tvorbě, aniž by je kdokoliv vnímal a vážil si jejich energie.

Tím, že každý bude na svém místě a jeho role bude vnímána a doceňována, bude díky vzájemné podpoře, uznání a lásce docházet k násobení energie. Energetická hladina se zvedne a vše, co má na sebe navazovat, se propojí. Ve vzájemné propojenosti a návaznosti bude vše lehčí, krásnější a zábavnější. Bude docházet k většímu násobení energie a energie bude nevyčerpatelná... To je cesta k nesmrtelnosti.

©Iva Uhlířová, 2018. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky a zdroje s aktivním odkazem.