Druhy duší podle stáří a typu energie

06.01.2019

Od okamžiku, kdy se Martinovi otevřela schopnost jasnovidění, s překvapením postupně zjišťoval, že duše všech pozemských bytostí zdaleka nevypadají stejně. A když si tak prohlížel pravou podstatu jednotlivých duší, začal se postupně skládat dílek k dílku a vznikal nám před očima velice zajímavý obrázek Božího Stvoření.

Dnes máme již poměrně propracovanou typologii duší, která není založena na povrchním zařazování podle vnějších znaků a projevů, ale vychází ze skutečné energetické podoby, vibrací, stáří a původu duší.

Následující rámcový přehled jednotlivých typů duší je zpracován se zaměřením na Českou republiku. V zahraničí mohou vstupovat do hry ještě jiné faktory. Některé typy duší se tam nemusí vůbec vyskytovat, nebo se tam naopak mohou inkarnovat duše, které u nás v podstatě nenajdete. Existují také skupiny lidí, u kterých se o inkarnaci, tak jak ji chápeme, nedá hovořit.

V každém případě ale můžeme říci, že v České republice je v současné době inkarnováno nadprůměrné množství duší s potenciálem, tedy bytostí z vyšších dimenzí, které svou energií přišly podpořit probíhající změny v této realitě. Jedná se jak o duše inkarnačně zkušené, tak i o duše, které se dlouhá staletí neinkarnovaly, nebo se dokonce ještě neinkarnovaly vůbec, protože dosud na to nebyly vhodné energetické podmínky.

Stručný přehled duší inkarnovaných na našem území

Duše podle typu energie

Tvůrci   

Komplexní duše tvořící ze své energie prostředí, podmínky k životu, "pravidla hry", vytvářejí možnosti a rámce pro ostatní a tvoří další duše. Existují různé energetické druhy i vibrační úrovně Tvůrců. Někteří Tvůrci jsou zde na Zemi energetický doma, jiní jsou více nebo méně energeticky "odjinud". 

Duše spolutvořící prostředí, pečující o prostředí, kooperující s energií prostředí ("přírodní bytosti")

Rozmanité druhy duší, které dokáží vnímat větší celek, jehož jsou součástí (Tvůrce prostředí - přírodu jako bytost), násobit s ním energii a tvořit z této energie dál. Mají vyživující, životodárnou a léčivou energii. Mají mezi s sebou těsnější vazby než jiné typy duší a spoluvytvářejí tak stabilní základnu, ze které vyrůstá další život.

Andělé, archandělé

Bytosti se silně spojující energií, přinášející vědomí  Jednoty a původního smyslu. Vytvářejí pole spolupráce, uvolnění, naděje, radosti, klidu, míru a bezpodmínečné lásky. Zesilují u druhých vědomí vlastního božského potenciálu a připomínají jim jejich místo v rámci božího řádu, na kterém mohou být šťastni.

Inspirátoři, konstruktéři

Duše, které ze všech duší nejdůkladněji znají konstrukce a principy, na kterých je stvořen svět. Přinášejí vědomí širších souvislostí, chápou do detailu energetické zákonitosti, ukazují nové možnosti vývoje, drží pole čisté pravdy. Jsou citlivé i na nuance, které ostatní typy duší nezavnímají.

Strážci rovnováhy

Odolné duše stvořené pro náročné situace, kdy dochází k energetickému nesouladu. Dokáží se aktivně vypořádat s negativními energiemi, aniž by jim to ublížilo. Vytvářejí pole bezpečí pro ostatní duše. Jejich energie je intenzivnější a přímější než u jiných typů duší.

Transformátoři

Extrémně odolné duše stvořené pro řešení krajních situací. Pracují s energiemi, které ztratily vědomí původního smyslu a výrazně se odklonily od božího řádu. Dokáží prověřovat životaschopnost energií, urychlovat či zpomalovat vývoj a transformovat energie tak, že jim dávají nový smysl.


Kromě těchto základních typů existuje řada přechodných typů jako jsou elfí andělé či archandělé, elfové-učitelé, přírodní bytosti-strážci rovnováhy (např. vílí bojovníci, elfovílí bojovníci) nebo transformátoři-strážci rovnováhy (např. dreinové), inspirátoři-strážci rovnováhy (např. plejádští rytíři), andělé- konstruktéři, přírodní bytosti-konstruktéři nebo třeba meandrielé.


Duše podle stáří

Všechny tyto základní typy duší v různých podobách a odstínech můžeme ještě blíže specifikovat podle jejich stáří. Duše z 1. kola tvoření jsou energeticky jiné, než duše z 2. kola tvoření. Mají jiný způsob vnímání světa, jinak energeticky "pracují".  

Prvokolové duše obecně jsou komplexnější, mnohorozměrnější. O to obtížnější je takovou duši vnímat, žít v souladu s jejím potenciálem a nepodlehnout pocitu marnosti či paralýze.  Duše z 1. kola se až na výjimky po dlouhá staletí nemohly inkarnovat, protože to energeticky nebylo možné (lidská těla nebyla schopna takovou duši pojmout). 

Druhokolové duše nebyly původně stvořeny jako tak mnohorozměrné, nesou spíše dílčí aspekty boží energie. Proto je pro ně jednodušší se v této energeticky rozdrobené realitě s některými situacemi vypořádat a jejich projev bývá konkrétnější. V současné době ale  druhokolovým duším inkarnovaným v této realitě postupně dorůstají další rozměry. Je to součást plánu na vzestup a vývoj směrem k Jednotě.

Kromě toho existují i duše z přelomu 1. a 2. kola tvoření, které jsou energeticky zcela specifické a mají úlohu jakéhosi mostu mezi mezi dvěma světy, či obdobími a jsou ochránci hodnot "starého světa", který tu kdysi byl. Mají symbolický klíč ke hmotě. 

Prvokolové a druhokolové duše mají také rozdílný způsob spojení se Zdrojem, božským celkem.  

V 1. kole tvoření byla větší provázanost a jednota mezi jednotlivými dušemi, jednotlivé části stvoření byly více "prorostlé" do sebe navzájem. V tom byla síla i zranitelnost celého systému.

Druhokolový způsob spojení je volnější, spojení je spíše vnitřní. Duše se propojují, tvoří a násobí energii na základě vnitřních kvalit a rezonance. Tento způsob je flexibilnější, méně zranitelný a umožňuje duším seberealizaci kdekoliv, i v podmínkách, které nejsou ideální a kdy do sebe vše nezapadá.

K tomuto způsobu spojení s božským celkem jsme teď vedeni všichni (bez ohledu na typ duše), protože přináší větší nezávislost na vnějších podmínkách a schopnost měnit svět na základě vnitřních kvalit, které vyzařujeme.

Prvokolové a druhokolové duše nestojí proti sobě, ale jdou si naproti. I oba způsoby spojení se Zdrojem se vzájemně doplňují.


Ostatní duše

Je nám jasné, že po přečtení tohoto výčtu si řeknete, že to není všechno, že to není celé, že vám tam něco chybí. Máte pravdu. Nicméně my se zaměřujeme především na duše s potenciálem, které má v České republice v tuto chvíli většina lidí. 

Ano, ještě před pár lety bylo všechno jinak. Žila zde mezi námi řada osob s deficitními dušemi. Jednalo se o duše s omezeným vědomím a s omezenou schopností tvořit z vlastní energie, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem a vznikly často z ukradené energie, nebo jejich výskyt v naší realitě nebyl zcela v souladu s energiemi a záměry místních Tvůrců. 

Tyto duše zasahovaly neblaze do dění na Zemi. Některé mohly být paradoxně silné a přitažlivé, protože žily z energie jiných, přehazovaly na ně své nezpracované problémy, rozdmýchávaly konflikty, vytvářely iluze. Nyní už tady v podstatě nejsou, podařilo se je z  lidských těl stáhnout. Nicméně způsob myšlení, jednání a energetické návyky těl, které nesly takovéto duše, způsobují, že změny jsou na hmotné úrovni vidět zatím jen málo. Navíc vliv a pozice, které si lidé s takovýmito dušemi během svého života vydobyli, je tak značný, že je potřeba, aby i všichni ostatní pochopili, co je pravda, a dokázali najít sílu žít to, co cítí.

Zcela zvláštní úlohu mají a zejména měly v minulosti duše "lidské". Dali jsme jim toto označení na počátku našeho zkoumání, protože jsme vnímali, že takovéto duše mělo mnoho lidí.  Lidské duše vznikly zcela jiným způsobem než ostatní duše. Vyvinuly se zde na Zemi, v této realitě a měly donedávna svůj zvláštní inkarnační cyklus, který byl velmi nedokonalý, omezený a zatížený mnoha negativními energetickými vlivy. Jedinci s takovýmito dušemi žijí převážně jen 3D realitu, jsou materialističtí a duchovní otázky je příliš nezajímají, případně vnímají duchovní svět jen velmi omezeně a šablonovitě. V současné době jsou už lidské duše na našem území v menšině, v zahraničí jsou ale stále poměrně časté. 

Bližší informace o jednotlivých typech duší a zejména širší kontext pro pochopení celé problematiky vám nabízíme na našich přednáškách a seminářích, nebo na následných konzultacích.


© Iva a Martin Uhlířovi, 2019. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.