Druhy duší podle stáří a typu energie

20.01.2024

Od okamžiku, kdy se Martinovi otevřela schopnost jasnovidění, s překvapením postupně zjišťoval, že duše všech pozemských bytostí zdaleka nevypadají stejně. A když si tak prohlížel pravou podstatu jednotlivých duší, začal se postupně skládat dílek k dílku a vznikal nám před očima velice zajímavý obrázek Božího Stvoření.

Dnes už máme značně propracovanou typologii duší, která není založena na povrchním zařazování podle vnějších znaků a projevů, ale vychází ze skutečné energetické podstaty, stáří a původu duší.

Následující rámcový přehled jednotlivých typů duší je zpracován se zaměřením na Českou republiku. V zahraničí mohou vstupovat do hry ještě jiné faktory. Některé typy duší se tam nemusí vůbec vyskytovat, nebo se tam naopak mohou inkarnovat duše, které u nás v podstatě nenajdete. Existují také skupiny lidí, u kterých se o inkarnaci, tak jak ji chápeme, nedá hovořit.

V každém případě ale můžeme říci, že v České republice je v současné době inkarnováno nadprůměrné množství duší s potenciálem, tedy bytostí z vyšších dimenzí, které svou energií přišly podpořit probíhající změny v této realitě. Jedná se jak o duše inkarnačně zkušené, tak i o duše, které se dlouhá staletí neinkarnovaly, nebo se dokonce ještě neinkarnovaly vůbec, protože dosud na to nebyly vhodné energetické podmínky.

Stručný přehled duší inkarnovaných na našem území


Duše podle typu energie

Tvůrci   

Nejkomplexnější duše tvořící svou energií prostředí, podmínky k životu, "pravidla hry". Vytvářejí možnosti a rámce pro ostatní a tvoří další duše. Jejich energie je sice nejcelistvější, ale ve srovnání s jinými typy duší je z pohledu této reality abstraktnější, "obecnější" a méně vyprofilovaná. Svou existencí a svým vědomím tvoří jakési pole potenciality, na které energeticky reagují a navazují jiné typy duší s konkrétnějšími a specializovanějšími projevy. 

Existují různé energetické druhy i vibrační úrovně Tvůrců. Někteří Tvůrci jsou zde v oblasti Země energeticky doma, jiní jsou více nebo méně energeticky "odjinud". Tvůrci se mohou inkarnovat stejně jako jiné typy duší, u některých je to ale přirozenější a snazší, pro jiné je to zatím náročnější, nebo dokonce zcela nemožné.

Tvůrci prostředí a duše spolutvořící prostředí, pečující o prostředí, kooperující s energií prostředí ("přírodní bytosti")

Rozmanité druhy duší, které tvoří jakousi živou základnu pro další vrstvy tvorby. Dokáží silně vnímat větší celek, jehož jsou součástí (=Tvůrce prostředí, přírodu jako bytost), násobit s ním energii a tvořit z této energie dál. Mají mezi sebou těsnější vazby než jiné typy duší a takovéto blízké a trvalé vztahy mají tendenci tvořit, i když se inkarnují. Obecně se dá říct, že je jejich energie je ze všech typů vysokovibračních duší nejstabilnější a že jsou vibračně nejblíž naší fyzické realitě.

Tato vibrační blízkost s sebou nese mnohé zákonitosti. Jejich energie je v této realitě vnímána jako silná, vyživující, životodárná a léčivá. Také se snadno stává realitou (zhmotňuje se) a přináší hojnost. Proto je velmi atraktivní a láká ke zneužívání, což je jedno z klíčových témat této reality a velká výzva pro všechny inkarnované duše tohoto typu.

Jedinci s energií přírodních bytostí si potřebují zvědomit, že cokoli se nachází v jejich energetickém poli, cokoli podporují, to se rozhojňuje a  roste. Proto je důležité, aby s tímto darem pracovali vědomě a ujasnili si, co chtějí svou energií živit, a co nikoli. Pokud jsou nedefinovaní, nechávají volbu na ostatních, může se jejich energie stát živnou půdou pro růst lecčeho, včetně nesouladných a parazitujících energií.

Mezi přírodními bytostmi je mnoho odstínů energií. Existují přírodní bytosti inspirující, vnášející do prostředí nové možnosti, vývoj, tvořící konstrukce a spojení, odhlehčující a rozhýbávající energie, strážci rovnováhy, ochránci energií v prostředí, transformátoři či pečovatelé a léčitelé atd.

Andělé, archandělé

Bytosti se silně spojující energií, přinášející vědomí Jednoty, původního smyslu a harmonických energetických vazeb. Vytvářejí pole spolupráce, uvolnění, naděje, radosti, klidu, míru a bezpodmínečné lásky. Zesilují u druhých vědomí vlastního božského potenciálu a připomínají jim jejich místo v rámci božího řádu, na kterém mohou být šťastni. Nesou v sobě jakousi matrici původního božího plánu a každému, s kým se propojí, připomínají, kde je jeho energetické "doma", kdy do sebe vše zapadá, vše spolu ladí a spolupracuje. To  přináší úlevu a odlehčení.

Jejich energie je v pravém slova smyslu univerzální, protože nevyvolává žádný protitlak a všemi je vnímána jako blízká a "jejich". Pro tyto kvality jsou andělé zváni a vítáni všemi napříč časem a prostorem. Jediným limitem pro anděly jsou ale vibrace. Andělé jsou schopni držet svou kvalitu jen v určitých hladinách energie. Do vysoké míry nesouladu prostě nemohou "sestoupit", jinak by popřeli a ztratili sami sebe. Proto jsou pro některé jedince a situace nedostupní a nezavnímatelní.

Ačkoli je to pro lidi s andělskou energií většinou velmi těžké, musí přijmout, že jejich energie v této realitě nemůže pomoci každému, protože někteří jedinci se odklonili příliš. Největší výzvou je pro ně udržet si i přesto svou hladinu energie a vysokou míru sebelásky.

Existuje mnoho různých druhů andělů a řada z nich má k andělské energii ještě k dispozici i jiné energetické nástroje, např. elfí andělé či andělé-inspirátoři nebo konstruktéři.

Inspirátoři, konstruktéři

Duše, které ze všech duší nejdůkladněji znají energetické konstrukce a principy, na kterých stojí Život. Přinášejí ostatním pochopení a vědomí širších souvislostí. Chápou do detailu energetické zákonitosti, ukazují nové možnosti vývoje, drží pole čisté pravdy a přináší vždy tu nejaktuálnější energii. Jsou velmi jemné a citlivé i na nuance, které ostatní typy duší nezavnímají. To způsobuje, že jsou ve svém vnímání přirozeně vždy trochu napřed oproti ostatním. 

Díky své schopnosti odhadnout vývoj událostí jsou výbornými preventisty, kteří mohou včas vyrovnávat možné problémy, dokud jsou ještě v zárodku. Jejich kvality se ale projevují (stejně jako u andělů) až v určitých vibracích. Zkrátka mohou fungovat pouze v prostředí, které je souladné a pravdivé. Proto se někdy zdá, jako by na naši realitu působili více z výšky či dálky a jedinci s takovým typem duše mohou někdy ostatním připadat jako snílci či "mimoňové".

Je důležité, aby se lidé s inspirátorskými kvalitami naučili svoji průchodnost a senzitivitu vnímat jako dar, nikoli jako slabost. Oni i lidé v jejich okolí by měli pochopit, že jejich aktuálnost a proměnlivost není labilita, dětinskost či nespolehlivost, ale schopnost být na vlně toho nejaktuálnějšího dění.

Existují duše s čistě inspirátorskou či konstruktérskou energii, ale také, jak už bylo zmíněno výše, třeba andělé, přírodní bytosti, ale i strážci rovnováhy nebo transformátoři s větší či menší příměsí inspirační energie.

Strážci rovnováhy, elfové

Odolné a hrdé duše stvořené pro náročné situace, kdy dochází k energetickému nesouladu. Dokáží se aktivně vypořádat s negativními energiemi, aniž by jim to ublížilo. Je to proto, že nejsou naopak vůbec citlivé na nuance, ale zato cítí základní zákonitosti a principy Života velmi silně. V tom, co cítí, jsou tedy téměř  nezpochybnitelné.  Jejich energie je koncentrovanější, intenzivnější a přímější než u jiných typů duší. Jsou to realizátoři, schopní překonávat překážky, rozbourávat bloky. Vytvářejí pole bezpečí pro ostatní duše.

Lidé s energií strážců rovnováhy si většinou neuvědomují, že jejich síla, odolnost, výdrž a rozhodnost není standard. Tak nějak automaticky předpokládají, že ostatní by měli být schopni téhož, když se budou snažit. Není to ale pravda. Je důležité, aby si uvědomili, že jim byly dány v určitých rozměrech nadstandardní nástroje, aby se mohli vypořádat se situacemi, které jsou náročné a ve kterých došlo k výraznému odklonu od harmonie a pravdy. Tyto nástroje jim byly dány, aby je používali ve prospěch Celku, nikoli pouze pro sebe. Je důležité, aby se naučili rozlišovat, kdy a vůči komu být přísní, nekompromisní a důrazní, a kdy být naopak velkorysí, ochraňující a podporující.

Opět i v této skupině existují ryzí představitelé strážcovské energie (např. elfové), ale stejně často se setkáváme s tím, že je strážcovská energie spojena třeba s energií přírodních bytostí (vílí nebo elfovílí bojovníci), nebo s transformační energií (dreinové). Někdy bývá také nakombinována energie strážců rovnováhy s ochráncovskou.

Ochránci původních principů, energií krajiny, vody aj.

Odolné duše, které jsou v mnoha ohledech podobné strážcům rovnováhy. Dokáží čelit nesouladným energiím a umí tvořit ochrany, iluze, limity, přes které se jen tak někdo/něco nedostane. Ochraňují základní principy Života, zdrojové energie. Stejně jako strážci rovnováhy dokáží koncentrovat energii, ale nemají tendenci být aktivní. Jejich ochrany jsou pasivní a ostatní o nich nemusí mít vůbec tušení. 

Tato realita je plná takovýchto ochran z minulosti, kdy měli ochránci důležitou roli. Nyní přichází čas jejich rozpouštění. V současné době tak ochránci mají za úkol nejen chránit, ale především v souladu s aktuálním vývojem otevírat to, co už může být znovu odkryto, zpřístupněno. Období krize a ochran však trvalo v této realitě příliš dlouho, a proto tento proces není automatický, ale vyžaduje, aby se ochránci začali vědomě otevírat novým příležitostem, vztahům a informacím.

Lidé s ochráncovskou energií si totiž většinou neuvědomují, že automaticky tvoří neproniknutelné ochrany kdykoliv, když nějakou situaci vyhodnotí jako nebezpečnou, náročnou, nepřehlednou. Mají tendenci chránit tak sami sebe, to, co je pro ně důležité i ty, které milují. Proto je velmi důležité, aby s tímto nástrojem zacházeli velmi vědomě, protože v případě nadužívání by se takovéto ochrany mohly stát brzdou vývoje a vězením pro samotné ochránce i jejich okolí. Také je pro ně výzvou, aby dokázali i v rychle měnící se době rozpoznat, koho chránit a před kým chránit.

Transformátoři

Extrémně odolné duše stvořené pro řešení krajních situací. Jejich působnost začíná tam, kde končí možnosti strážců rovnováhy. Pracují s energiemi, které ztratily vědomí původního smyslu, výrazně se odklonily od božího řádu a je u nich jen minimální šance na návrat k sobě. 

Dokáží prověřovat životaschopnost energií, urychlovat či zpomalovat vývoj/čas a transformovat energie tak, že je nechají zaniknout a posléze jim dají nový smysl. Je pro ně přirozené se pohybovat na hraně života a smrti. Žádná iluze před nimi neobstojí. Jsou neúplatnými kontrolory kvality života.

Ačkoliv se to možná některým lidem bude zdát velmi kruté, transformační energie je také vysokovibrační kvalita a tato energie je stejně božská a kvalitní jako všechny předchozí skupiny. I když se lidem s transformační energií děje mnohem častěji než jiným, že se v jejich životech něco rozpadá či zaniká, není to špatně. Ve skutečnosti je transformační energie velmi oživující. (Vzpomeňte si na mrtvou a živou vodu z pohádek.) Tím, že tato energie nechá zaniknout ty části existence, které jsou špatné a v podstatě jinak neřešitelné, umožňuje, aby to, co je postaveno na zdravých základech, přežilo a zesílilo.

Také transformátoři mají různé odstíny a energetické kombinace. Existují ryzí transformátoři, ale velmi často bývá transformační energie spojena s jinou. Můžeme tak potkat strážce rovnováhy-transformátory (např. dreiny), přírodní bytosti-transformátory, transformátory systémů, transformátory vody a emocí nebo inspirátory-transformátory. Zvláštní skupinou velmi jemných transformátorů jsou specialisté na hlubiny


Duše podle stáří

Všechny tyto základní typy duší v různých podobách a odstínech můžeme ještě blíže specifikovat podle jejich stáří. Duše z 1. kola tvoření jsou energeticky jiné, než duše z 2. kola tvoření. Mají jiný způsob vnímání světa, jinak energeticky "pracují", jinak se jejich kvalita propisuje do této reality.  

Prvokolové duše obecně jsou komplexnější, mnohorozměrnější. O to obtížnější je takovou duši vnímat, žít v souladu s jejím potenciálem a nepodlehnout pocitu marnosti či paralýze.  Duše z 1. kola se až na výjimky po dlouhá staletí nemohly inkarnovat, protože to energeticky nebylo možné (lidská těla nebyla schopna takovou duši pojmout). 

Druhokolové duše nebyly původně stvořeny jako tak mnohorozměrné, nesou spíše dílčí aspekty boží energie. Proto je pro ně jednodušší se v této energeticky rozdrobené realitě s některými situacemi vypořádat a jejich projev bývá konkrétnější. V současné době ale  druhokolovým duším inkarnovaným v této realitě postupně dorůstají další rozměry. Je to součást plánu na vzestup a vývoj směrem k Jednotě.

Kromě toho existují i duše z přelomu 1. a 2. kola tvoření, které jsou energeticky zcela specifické a mají úlohu jakéhosi mostu mezi mezi dvěma světy, či obdobími a jsou ochránci hodnot "starého světa", který tu kdysi byl. Znají cestu skrze hmotu a mají v sobě nahránu pravdivou historii tohoto prostoru.

Prvokolové a druhokolové duše mají také rozdílný způsob spojení se Zdrojem, božským celkem.  

V 1. kole tvoření byla větší provázanost a jednota mezi jednotlivými dušemi, jednotlivé části stvoření byly více "prorostlé" do sebe navzájem. V tom byla síla i zranitelnost celého systému.

Druhokolový způsob spojení je volnější, spojení je spíše vnitřní. Duše se propojují, tvoří a násobí energii na základě vnitřních kvalit a rezonance. Tento způsob je flexibilnější, méně zranitelný a umožňuje duším seberealizaci kdekoliv, i v podmínkách, které nejsou ideální a kdy do sebe vše nezapadá.

K tomuto způsobu spojení s božským celkem jsme teď vedeni všichni (bez ohledu na typ duše), protože přináší větší nezávislost na vnějších podmínkách a schopnost měnit svět na základě vnitřních kvalit, které vyzařujeme.

Prvokolové a druhokolové duše nestojí proti sobě, ale jdou si naproti. I oba způsoby spojení se Zdrojem se vzájemně doplňují.

Nicméně nové duše (vysokovibrační bytosti) vznikají stále. I mezi inkarnovanými pozorujeme také zcela nové duše, které bychom pro pořádek mohli zahrnout do 3. kola tvoření. Vzhledem k tomu, že se ale vyskytují zejména u dětí a mladých lidí, nemáme o nich zdaleka tak rozsáhlé informace jako o předchozích skupinách.


Ostatní duše

Je nám jasné, že po přečtení tohoto výčtu si řeknete, že to není všechno, že to není celé, že vám tam něco chybí. Máte pravdu. Nicméně my se zaměřujeme především na duše s potenciálem, které má v České republice v tuto chvíli většina lidí. 

Ano, ještě před pár lety bylo všechno jinak. Žila zde mezi námi řada osob s deficitními dušemi. Jednalo se o duše s omezeným vědomím a s omezenou schopností tvořit z vlastní energie, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem a vznikly často z ukradené energie, nebo jejich výskyt v naší realitě nebyl zcela v souladu s energiemi a záměry místních Tvůrců. 

Tyto duše zasahovaly neblaze do dění na Zemi. Některé mohly být paradoxně silné a přitažlivé, protože žily z energie jiných, přehazovaly na ně své nezpracované problémy, rozdmýchávaly konflikty, vytvářely iluze a přepisovaly identitu sobě i jiným. Nyní už tady v podstatě nejsou, podařilo se je z lidských těl stáhnout a byly přetvořeny. Nicméně způsob myšlení, jednání a energetické návyky těl, které nesly takovéto duše, způsobují, že změny jsou na hmotné úrovni někdy vidět jen málo. Navíc vliv, který si lidé s takovýmito dušemi během svého života vydobyli, je často tak značný, že je potřeba, aby i všichni ostatní pochopili, co je pravda, a dokázali najít sílu žít to, co cítí.

Zcela zvláštní úlohu mají a zejména měly v minulosti duše "lidské". Dali jsme jim toto označení na počátku našeho zkoumání, protože jsme vnímali, že takovéto duše mělo mnoho lidí.  Lidské duše vznikly zcela jiným způsobem než ostatní duše. Vyvinuly se zde na Zemi, v této realitě  (původně "lidská vědomí")  a měly donedávna svůj zvláštní inkarnační cyklus, který byl velmi nedokonalý, omezený a zatížený mnoha negativními energetickými vlivy. Jedinci s takovýmito dušemi vnímají život jen omezeně, jsou materialističtí a duchovní otázky je příliš nezajímají, případně vnímají duchovní svět jen velmi omezeně a šablonovitě. Výjimečně se mohou lidská vědomí vyvinout až na úroveň vysokovibračních duší. V současné době jsou už lidské duše na našem území v menšině, v zahraničí jsou ale stále poměrně časté. 

Bližší informace o jednotlivých typech duší a zejména širší kontext pro pochopení celé problematiky vám nabízíme na našich přednáškách a seminářích nebo na následných konzultacích.

© Iva a Martin Uhlířovi, 2019. Naposledy aktualizováno 20.1. 2024. 

Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorů článku a zdroje s aktivním odkazem.